centrum pro seniory

centrum pro seniory

soutěžní návrh centra s domovem pro seniory, Tábor

tabor-01

URBANISMUS

Řešené území je v bezprostřední blízkosti nemocnice, ze tří stran ohraničené zarostlými svahy a ze severu rušnou třídou. Urbanistické pojetí území odpovídá potřebám autodopravy, ale ne potřebám chodců a tím méně seniorů. Hlavní podmínkou pro kladné přijetí místa je sdílený bezbariérový prostor – zahrádky, uličky, hřiště, náměstí – ve kterém pulzuje denní život města. Přeměna velkého měřítka na komorní prostranství podél cest odpovídá kondici seniorů a pomáhá orientaci.

Předprostor nemocnice kdysi pokrývalo pole, dnes ji pokrývá asfaltové parkoviště. Lepší organizací příjezdových tras lze zvětšit kapacitu parkoviště a zprůjezdnit území. Přemíru asfaltu lze změnit ve prospěch zeleně volbou vhodných zatravňovacích materiálů pro stání či vnitřní komunikace parkovišť. Zachování a výsadba stromů poskytne stín a zmenší měřítko velkých parkovacích ploch. Urbanistickou osu mezi kruhovým objezdem a hlavním vstupem do nemocnice lze zpřístupnit chodcům a změnit ji v estetické jádro území zakončené malým náměstím.

Nejzajímavější vazby a výhledy na centrum města vznikají na východní hranici areálu, v kontaktu s přiléhající Kozí stezkou. Historická stezka má jako nejlogičtější pěší trasa z centra potenciál přivést do území chodce a nastartovat proces sociálního oživení.

ARCHITEKTURA

Centrum je rozděleno na dva samostatné objekty. Charakter budov určuje vztah mezi ortogonalitou nemocničních staveb a přírodní nepravidelností rokle. Orientace k rokli sugeruje možnost rozvinutí rostlé struktury hlouběji do území a dá vzniknout vlídným zákoutím. Tvarová zajímavost budov kombinovaná s jednoduchým a snadno čitelným výrazem navazuje na stavební historii táborského regionu, ovlivněnou prolínáním výrazné architektury jižněji položených Blat a jednoduché architektury Voticka. Prostá forma zděné architektury se světlou omítkou navazuje na původně rozšířený strohý výraz budov bez zdobných prvků.

Dům s pečovatelskou službou má charakter vlastního domova, orientovaného výhledy na centrum města a do společné zahrady u Kozí stezky.

Chráněný prostor domova se zvláštním režimem je koncipován dle soudobých trendů v navrhování domovů pro klienty s Alzheimerovou chorobou – nabízí jednoduchou orientaci kolem soukromé vnitřní zahrady, dostatečné množství kvalitních společných prostor a krátké proměnlivé chodby navržené jako společně obývaný prostor s vhodně situovanými zapamatovatelnými místy. Potenciálně stresující prvky (dveře na únikové schodiště apod.) jsou umístěny mimo zorné pole klientů. V místech, kde klienti činí rozhodnutí – změna směru, vstupy apod. – jsou koncentrovány společné aktivity, místa ošetřovatelek nebo objekty reminiscenční terapie. Kontakt s venkovním prostorem podporuje cirkadiální cyklus obyvatel, pobyt a činnost na zahradě je součástí terapie.

Mezi objekty vzniká komorní náměstí, které umožňuje kontakt mezi generacemi, obyvateli a veřejností – sem jsou orientovány vstupy do objektů, víceúčelový sál, kanceláře poskytovatelů sociálních služeb s nízkoprahovým charakterem a dětské hřiště.

projekt 2014

spolupráce RaumLeipzig Architekten
1. cena v  architektonické soutěži

tabor-02

tabor-03tabor-04tabor-05tabor-06tabor-07tabor-08