komařice

komařice

soutěžní návrh spolkového domu v Komařicích
projekt 2023

Řešené místo disponuje půvabem venkovských staveb a krásou nahodilosti. Architekturu, vrstvenou desítky let, chráníme a posilujeme přidáním nové vrstvy. Sál s převýšenou střechou měřítkově vyvažuje dominanty v obci, čerpá ze stavební historie a nekonkuruje hájence. Trasa k zahradě je kryta zápražím, které propojuje sál, hospodu i stodolu. Ta je z hlediska zachování venkovského charakteru místa důležitá a násobí univerzalitu využití spolkového domu. Na dlážděném dvoře, středobodu dění, se snoubí bezbariérový pohyb chodců, cyklistů, obecní techniky i zásobování a za humny jej střídá klid zahrady. Kolnu s garáží jde opravit úsporně v duchu původního stavitelství a využít jako zázemí pro obecní techniku. Rekonstrukce hájenky vrací stav co nejblíže k původnímu vzhledu. Komorní komunitní prostor knihovny vkládáme do hospodářské části za hájenkou, čímž můžeme oživit dnešní rozpačitý prostor a proměnit ho ve vlídné místo. Provozní řešení zajišťuje přehlednost a adaptabilitu, energetická koncepce klade důraz na hospodárnost a využití obnovitelných zdrojů.

Region: Komařice a Doudlebsko
Charakter regionu povodí Malše je historicky určen výrazově velmi střídmou venkovskou architekturou. Stavby jsou zdobeny křehkým detailem, plasticita štítů je jemná a sklony střech jsou spíše nízké. Komařickou zvláštností jsou stavby zámku a sýpky, vymykající se měřítkem a převýšeným sklonem střech.

Architektura: dotyk nového a starého
Řešené místo se nachází v geometrickém středu obce a záměru vytvořit společenské centrum obecního života dobře vyhovuje. Historická hájenka s mansardovou střechou je obklopena hospodářskými přístavbami, koncipovanými na základě terénní morfologie a utilitární potřeby. Dnešní podoba souboru budov disponuje značným půvabem, krásou nahodilosti, kvalitou stavebních prvků a množstvím roztomilých zákoutí. Tyto hodnoty byly vrstveny po desítky let, jsou nenahraditelné a podstatou návrhu je jejich zachování a posílení přidáním respektující nové architektury. Celková koncepce chrání dochované architektonické detaily, stavební prvky a materiály.

Obecní úřad: citlivá rekonstrukce hájenky
Rekonstrukce je navržená ohleduplně, se zachováním a obnovou historických prvků i dispozice do podoby co nejbližší zjištěnému původnímu stavu. Fasáda objektu zůstává z důvodu ochrany památky nezateplená. Půda a krov jsou ponechány ve stávajícím stavu jako případný prostor pro budoucí rozvoj. Na podlaze půdy bude položena tepelná izolace, zlepšující tepelné vlastnosti objektu. Nový bezbariérový přístup do úřadu uchovává zvýraznění vstupu schodištěm a je připomínkou dřívějšího společenského zápraží.

Knihovna: vložená do stávající hospodářské části hájenky
Komorní komunitní prostor knihovny vkládáme do hospodářské části za hájenkou, což promění dnešní rozpačitý prostor ve vlídné místo. Do historické stavby, z níž bude zachována obálka včetně konstrukce krovu, je vložena samonosná konstrukce vlastní knihovny metodou „dům v domě“, zateplená na pasivní standard. V charakteru interiéru převažuje přírodní dřevo na stropech, stěnách i podlahách. Místa dotyku nového a starého jsou místy vypointování architektonického výrazu: nové otvory do fasády mají současný charakter, prostor osvětluje a v zimě ohřívá výrazné střešní okno. Zachování historie není ctnost z nouze, ale výraz úcty k dílu našich předků; přesto však jsou nové prvky dnešní, sebejisté, nepodbízí se představě o minulosti.

Kolna a garáž: skrytý architektonický podklad, který lze uchovat a využít pro zázemí obce
Zázemí pro obecní techniku lze snadno umístit do stávajících objektů, které byly k podobnému účelu zřízeny, a které jde snadno opravit či doplnit zabezpečením velmi úsporně, v duchu původního stavitelství, s plným zachováním historické stopy. Čím menší zásahy do stávajících budov budou provedeny, tím více bude zachován duch místa.

Stodola: zachování znásobí univerzalitu využití obecního zázemí
Stavba je z hlediska zachování venkovského charakteru místa klíčová. Vytváří typický předěl mezi hospodářským dvorem a sadem a toto dělení má smysl zachovat i nadále: živý dlážděný veřejný prostor směrek k ulici střídá za humny klid zahrady nabízející bezpečný rozlet dětem a odpočinek návštěvníkům. Stodola násobí univerzalitu využití spolkového domu, mohou v ní být např. stánky vánočních trhů, chovatelské výstavy, letní či svatební rozšíření pro hospodu, šatna pro náročnější vystoupení početného souboru, dočasný sklad apod. Široká vrata, původně určená pro průjezd vozů se senem, mohou sloužit k vzájemnému propojení či oddělení dvora a zahrady.

Stávající budovy stodoly, kolny a přístavku za knihovnou jsou renovovány pouze lokálně, fasády opatřeny bílým nátěrem blízkým původní vápenné omítce. Dřevěné prvky i krovy zůstávají zachovány, opravovány budou pouze v nutných případech, se snahou zachovat co nejvíce z charakteru minulosti. Střešní krytina bude renovována pokud možno pouze lokálně. Poškozené nebo dosloužilé nosné konstrukce budou nahrazeny novými, dřevěnými případně ocelovými prvky. Podlaha bude upravena dle požadavků stavebního průzkumu a dle potřeby provozu, může být stávající, litá betonová, dlážděná zbytky cihel z demolice čp.5 apod.

Spolkový dům a hospoda: nová stavba v duchu lokálních tradic
Nová stavba spolkového sálu s hospodou svým větším měřítkem a mírně převýšenou střechou odkazuje na zámek a sýpku, dominanty obce, ke kterým se svým významem může a má přiřadit. Architektonický výraz budovy je střídmý, čerpá ze stavební historie v regionu a nesnaží se konkurovat historické hájence či zámecké věži. Stavba je v duchu lokální tradice zděná, s dřevěným krovem a dřevěnou podlahou. Konstrukční koncepce upřednostňuje jednoduchost, snadné provedení stavebních detailů a snadnou údržbu. Obálka budovy bude zateplena v pasivním standardu. Výtvarný potenciál novostavby je vyjádřen kultivovaným moderním detailem.

Krajinářské řešení: k oživení zahrady přispívá propojení s hospodou
Otevřené dlážděné nádvoří před společenským sálem i předpolí knihovny umožňují bezbariérový pohyb chodců, cyklistů i zásobování. Ve dvoře se setkává provoz společenského domu s provozem obecních služeb, což podporuje inkluzi různých zájmových skupin. U hájenky je v souladu s historickým stavem navržena výsadba lípy. Před vstupem do hájenky je zřízeno zápraží, umožňující bezbariérový vstup do objektu i neformální posezení na schodech před úřadem. Na zadní vchod hájenky navazuje předprostor knihovny, poskytující intimnější společenský prostor pro návštěvníky knihovny nebo úřadu.

Trasa kolem vstupu do spolkového domu k zahradě je kryta zápražím, které lze propojit se sálem, hospodou i stodolou. Tento prostor slouží jako intuitivní orientační jádro pro množství společenských aktivit, které návrh nabízí. Úzký průchod do zahrady dává zahradě klidový polosoukromý charakter, a umožňuje jednoduchou kontrolu vstupu. Zahradu lze velkoryse otevřít a propojit s hospodou i stodolou. Zděná část skleníku zůstává zachována pro hřiště pro nejmenší děti.

Koncept umožňuje etapizaci výstavby dle dostupných finančních prostředků. Jednotlivé etapy jsou vzájemně nezávislé a umožňují samostatnou funkčnost.

Energetická koncepce: hospodárnost a využití obnovitelných zdrojů
V hájence je z důvodu ochrany památky navrženo pouze částečné zateplení. Vytápění je lokální, odpovídající občasnému provozu. Sklady a garáže jsou nezateplené, bez nároků na vytápění. Novostavba spolkového domu a vestavba knihovny splňují všechny legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Technické zázemí je navrženo v podkroví nad zázemím společenského sálu. Velká střešní okna orientovaná k jihovýchodu v dopoledních hodinách ohřívají vnitřní prostory a udržují v interiéru přijatelnou vnitřní teplotu bez nutnosti vytápět. Střechy, které nenaruší charakter území, jsou osázeny fotovoltaickými panely.

Voda: návrh umožňuje využití dvou stávajících studní pro zásobování do doby napojení na obecní vodovod. Stanice pro úpravu vody je umístěna v technické místnosti nad zázemím sálu. Po přepojení na vodovod může být studna dále využívána pro zálivku zahrady, mytí nádobí nebo splachování.

Dešťová voda: dvě stávající žumpy navrhujeme využít pro svod dešťové vody ze všech střech řešeného území. Lze takto získat až 80% roční spotřeby vody, která bude využita pro zálivku zeleně a splachování.

Kanalizace: čistička je z legislativních a ekonomických důvodů v dané lokalitě nevhodná. Na množství odpadních vod bude mít zásadní vliv provoz hospody a toalet, kde lze uplatnit úsporná opatření (myčka místo výčepní stolice s trvalým průtokem, suché pisoáry apod.) Návrh předpokládá zřízení nové žumpy na uličním okraji dvora. Kanalizace je nově společná pro všechny řešené objekty.