kostelní – biskupská

kostelní – biskupská

soutěžní návrh novostavby bytového domu v Ostravě

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Jádrem architektonického výrazu nové budovy musí být průčelí do 28. října a Kostelní,
cílem zdůraznění pěšího propojení mezi Masarykovým náměstím a řekou. Charakter místa je hraniční: osciluje mezi historickým jádrem a strohou velikostí současné architektury. Oba charaktery se musí na navrženém objektu setkat.

CHARAKTER MÍSTA
Krátká Biskupská ulice má větší měřítko a jiný charakter, než je v architektonicky a historicky pestrém okolí obvyklé. Velké strohé hmoty uzavírají Sokolskou třídu a Biskupské ulici předurčují úlohu dopravní spojnice, která z hlediska městského parteru a chodců nedosahuje potenciálu ulic 28. října a Kostelní. Jádrem architektonického výrazu navržené budovy proto musejí být průčelí do 28. října a Kostelní a jejich hlavním cílem zdůraznění pěšího propojení mezi Masarykovým náměstím a řekou. Charakter místa je hraniční: osciluje mezi malebným historickým jádrem a strohou velikostí současné architektury. Oba charaktery musí nový dům spojit.

SOUČÁST BLOKU
Na rozdíl od budovy Městské brány je řešený pozemek součástí bloku. Blok má silně proměnlivou výšku hlavní římsy i tvar uliční čáry, což je v okolí obvyklé a do značné míry to utváří poetiku historického centra Moravské Ostravy.

ORIENTACE A OSLUNĚNÍ
Hlavní uliční fasáda do Biskupské ulice je pro severovýchodní orientaci neoslunitelná. Tradiční orientace pobytových místností bytů do ulice není vhodná, naopak je vítaná orientace jižním směrem ke kostelu sv. Václava, a to nejen z důvodu oslunění, ale též pro kontakt s pravým geniem loci historického jádra i pro eliminaci hluku z dopravy.

NÁROŽÍ
Na křížení ulic 28. října a Biskupské se k sobě obracejí tři stávající domy, každý zcela jiného stylu. Úzký cíp řešeného pozemku a požadavek na zachování vstupního objektu kolektoru předurčují zbývající architektuře odlišnost od ostatních domů v křižovatce. Nové nároží vyžaduje odvážný, avšak kultivovaně klidný výraz.

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ
Slunce tvaruje dům a znovuvytvořenému bloku dodává pestrost odpovídající geniu loci. Severovýchodní fasáda hmotově odpovídá velkému měřítku Biskupské ulice. Nároží do ulice 28. října je reminiscencí fasády do Kostelní ulice.

SLUNCE TVARUJE DŮM
Ze studie oslunění vyplývá, že okna obytných místností bytů lze umístit do Kostelní ulice a do vnitrobloku od výšky cca 7 m nad terénem. Do vnitrobloku umísťujeme parkování v zakladačích, nad ně zahradu s atraktivním klidovým charakterem. Šikmé vykrojení v přízemí budovy Moravské brány, coby odkaz na někdejší Kostelní bránu, dostává na novém domě výtvarně hodnotný protějšek ve schodovitém vykrojení horních podlaží do Kostelní ulice. Tím zlepšujeme proslunění bytů.

FASÁDY
Fasády do Kostelní odrážejí potřeby oslunění, uzpůsobují měřítko uliční frontě a vytváří místně typickou gradaci směrem k nároží Kostelní a Biskupské. Fasáda do Biskupské je tvarována lapidárně v souladu se současnou zástavbou. Domy na nároží k ulici 28. října jsou stylově nejednotné, doplněné nároží je jemnou reminiscencí ke schodovitému vykrojení na fasádě do Kostelní ulice. Vzniklá souvislost zdůrazňuje význam ulic 28. října a Kostelní a pocitově zkracují fasádu Biskupské.
Koncept reprezentativního městského domu, který spojuje historickou a současnou architekturu města, naplňuje forma osové mřížky pravidelně rozmístěných oken. Proporce mřížky do Biskupské odpovídá sousedním domům současnosti, mřížka do Kostelní se zužuje v souladu s drobnějším měřítkem historických budov. V nižších podlažích s obchody a kancelářemi se uplatňuje vysoký řád. Přísnost mřížky místy rozvolňujeme výtvarnými zásahy s odkazem na charakteristicky malebnou rozmanitost v okolí, vycházejíc z potřeb oslunění, vnitřní funkce, nebo vnějších souvislostí. Světlá omítka, použitá i na všech ostatních budovách v bloku, sjednocuje hmotově roztříštěný blok.

PROPOJENÍ VNITROBLOKY
Po straně vstupního objektu kolektoru je vynechán prostor pro parkování obsluhy a tímto místem může být i zprůchodněn vnitroblok na pozemku 27/1 mezi ulicemi Biskupská a Zeyerova, například jako prostředek zahuštění sítě pěších tras skrz poloveřejné zahrady a dvory v městském jádru. Parcelu 27/1 je možné zpřístupnit i pro auta vraty z garáží navrhovaného domu.

PARTER
Z rohu vedoucí zapuštěné přízemí a výškové odskakování hmoty graduje rozšířením chodníku ve vstupní lobby s otevřeným schodištěm. Návaznost na pěší zónu 28. října je zřejmá, trasa s novými obchody je prodloužena do Biskupské a nekompromisní ukončení pěší zóny na hranici křižovatky s novým domem mizí.

DISPOZICE
Ze středu je dům obsloužen jediným schodišťovým vláknem, podporujícím komunitní aspekt budovy. Jedním z typických urbanistických prvků v okolí jsou otevřené proluky a průhledy do vnitrobloků. Výtvarně otevřené komunikační vlákno od vstupu po zahradu je jejich připomínkou.

JEDNO OTEVŘENÉ JÁDRO
Celý dům je obsloužen jediným schodišťovým jádrem ve středu dispozice. Otevřený prostor se schodištěm mezi vstupem z Biskupské a zahradou vnitrobloku je připomínkou typického urbanistického prvku z okolí – otevřených proluk a průhledů do vnitrobloků. V horních podlažích jsou byty zpřístupněny z otevřené pavlače. Byty jsou oboustranně orientované s možností přímého provětrání. Rodinné byty v jižním cípu jsou přístupné lávkami vedoucími zahradou. Schodiště k bytům v horních podlažích je z požárních a bezpečnostních důvodů chráněné, únikový požární prostor je na střeše garáží.

OBCHODY
Pronajímatelné obchody v přízemí oživují všechny uliční fasády a jejich velikosti i standard zázemí lze upravovat. Každý prostor má krom základní úrovně ve výši chodníku i atraktivní zvýšené podlaží obchodního mezaninu.

KANCELÁŘE
Administrativní prostory jsou navrženy klasickou formou, dělenou po jednotlivých kancelářích, a také jako coworkingový pracovní prostor, který odpovídá dnešnímu trendu podpory společensky prospěšného podnikání. Administrativní prostor má ve vnitrobloku svou vlastní zahradu.

BYTY
Program jedno- až třípokojových bytů je dispozičně rozveden do bohatší škály od rodinné po individuální formu, s podporou blízkosti sousedského bydlení. Klademe důraz na komunitní aspekt budovy, podporující budování sousedského společenství, kde má každá domácnost krom svého bytu možnost aktivního podílu na chodu komunity – komunitní zahrada, otevřené pavlače.

KONSTRUKČNÍ, TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
Nosná konstrukce objektu je monolitická železobetonová s vyzdívanými fasádami, zateplenými kontaktní tepelnou izolací s omítkou ve standardu pasivní budovy. Objekt je nepodsklepený s výjimkou jam pro parkovací zakladače a prostor mezi nimi je využit pro technické a skladové zázemí. Instalace systému řízeného větrání s rekuperací může přinést úspory ve vytápění a zlepší kvalitu vnitřního ovzduší v zimních či smogově problematických obdobích. Další technologická opatření pro zlepšení ekologických vlastností budovy budou předmětem optimalizace návrhu v další fázi projektu. Některé aktivní prvky – solární panely, budoucí technologie atd. – lze doplnit i po dokončení stavby, přičemž je pro ně připraven dostatečný prostor v technickém prostoru mezi jámami pro zakladače.

projekt 2018

ostrava-1ostrava-2