kc říčany

kc říčany

soutěžní návrh komunitního centra v Říčanech

1610_ricany-first1610_ricany-last

KOMUNITNÍ CENTRUM

KC je založené na inkluzi a solidaritě, je místem setkávání a odbourávání předsudků. Neskrývá se za zdmi, jako první vykročí za kolemjdoucím. Synergie domu s parkem zrodí lokální magnet: prostředí aktivit a zájmů. Z kavárny se vchází do všech místností. Do kavárny je vidět ze všech okolních cest, je z ní průhled do všech stran. Návštěvník kavárny je součástí dění v domě. Střešní parking je univerzální parkový prostor, představuje levnější a udržitelnou alternativou k podzemním garážím.

NÍZKOPRAHOVOST

Komunitní centrum je zrcadlem občanské společnosti. Je založené na inkluzi všech, vzájemné solidaritě, je místem setkávání a odbourávání předsudků. Nabízené činnosti se nesmí skrývat za zdmi a zavřenými dveřmi budovy. Budova musí jako první vykročit nabídkou za kolemjdoucími, tedy svou otevřeností podpořit tolik potřebný nízkoprahový charakter. Jedině tak se může stát vlídným veřejným prostorem, který se prolne s životem města a stane se součástí parku, do kterého je zasazen.

DŮM VE MĚSTĚ

Komenského náměstí je lokalitou vícepodlažních budov uprostřed vilové čtvrti, postrádá zažité atributy náměstí. Pozemek s lokalitou hraničí, je obklopen domy bez veřejného parteru; je křižovatkou pěších tras. Hodnotou je park. Synergie domu s parkem zrodí lokální magnet: prostředí koncentrace aktivit a zájmů. Dům je součástí parku, park přebírá některé funkce domu.

DŮM V PARKU

Komunitní centrum je součástí vilové zástavby, do níž je pozemek vklíněn: nízkopodlažní budova je obklopená vzrostlou zelení. Cípy pozemku charakterizují odlišné aktivity: dětské a fitness prvky na západě, dlážděná společenská „agora“ kolem habru a venkovní kuželník zasazený do severního hájku. Všechny směry pěších komunikací jsou zachovány, umožňují volbu preferované trasy a ze všech stran zvou k návštěvě komunitního centra. Každá trasa obcházející dům představuje jinou tvář fungování komunitního centra a z každé trasy lze vstoupit do srdce objektu – kavárny.

DŮM NAD PARKEM

Střešní parking je koncipován jako zpevněný parkový prostor, vyvýšený mezi koruny stromů, univerzálně určený jak k parkování, tak ke sportovním či kulturním aktivitám. Představuje levnější a udržitelnou alternativou k podzemním garážím, zdůrazňuje sociální charakter centra, zaměření na kolemjdoucí – na člověka, nikoli na auta. Parkování je ohraničené plotem z popínavé zeleně a přístupné jednosměrnou vyhřívanou rampou.

KAVÁRNA

Nízkoprahovost centra posiluje myšlenka kavárny jako ústředního prostoru domu, jádra všeho dění, ze kterého se vchází do všech místností. Do kavárny je vidět ze všech okolních ulic a parkových cest, stejně jako je z kavárny průhled do všech stran. Každý návštěvník kavárny se stává součástí dění v domě. Neformální setkání s terapeutem se může stát zlomem terapie. Může vzniknout synergie mezi jednotlivými spolky a nadacemi. Venkovní sezení je rozprostřeno kolem budovy, v zálivech před terapiemi a v salonku si mohou návštěvníci v soukromí povídat.

TRANSPARENCE A FLEXIBILITA

Otevřenost není nucená, pomocí závěsů a žaluzií je možné pro určité situace požadované soukromí vytvořit. Koncept rozmístění funkcí kolem kavárny je založen na odstupňování potřebné míry intimity. Zvědavost napomáhá odbourávání předsudků a zvyšuje zájem o sociální aktivity.  Proto je sál, jako vizitka centra, koncipován dle dnešních trendů v navrhování komunitních center, je transparentní s možností otevření do stran. Letní program tak bude přitahovat každého kolemjdoucího. Klubovny jsou vsazené mezi kavárnu a západní část parku s dětskými prvky, lze je otevřít do parku či do kavárny podle zaměření právě probíhající aktivity. Místnosti skupinových terapií jsou orientovány do klidnější východní části parku a od kavárny jsou částečně odděleny vestavným nábytkem. Díky otevření do soukromé předzahrádky mohou terapie probíhat v nerušeném venkovním prostoru, jde o paralelu k převažujícímu charakteru okolní zástavby rodinných domů a zahrad. Terapie pro jednotlivce jsou v nejzazší části domu, v klidném zálivu. Pracovny terapeutů v patře umožňují klidnou a nerušenou práci, otevření do kavárny podél východní strany pracoven zprostředkuje vizuální kontakt s kavárnou a určitou možnost kontroly dění.

VIDĚT A BÝT VIDĚN

Všechny veřejné funkce jsou umístěny v přízemí. Centrální kavárna umožňuje navrhnout dům bez chodeb a orientačních systémů, přehledný každému návštěvníkovi. Nepravidelný půdorysný tvar vnáší emoci a vytváří různorodá zákoutí, využitelná pro poloveřejné terapeutické schůzky s různou mírou soukromí, nabízí průhledy do terapií, prostorové spojení pater, průhledy z venku dovnitř.

POCTIVOST MATERIÁLU

Jednoduchost a srozumitelnost domu odráží volba odolných a udržitelných materiálů: beton, dřevo, sklo. Vizuální a materiálové řešení interiéru je prosté, technické, levné. Použité materiály mají přírodní podobu. Vzduchotěsnící vrstva z OSB desek nebude již dále opláštěna. Betonové podlahy navazují na betonovou dlažbu exteriéru, stírají rozdíl mezi interiérem a exteriérem, zvou kolemjdoucí dovnitř.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Navržený tvar objektu představuje rozumný kompromis mezi požadavkem na nízkoprahovou otevřenost a tepelně-technickým požadavkem na kompaktní hmotu. Konstrukční systém je monolitický železobetonový, s žebírkovými trámy a litými deskami. Parkování na střeše umožňuje volné uspořádání vnitřních nosných konstrukcí a otevřený půdorys. Skladba pojezdové střechy je obrácená, tepelně izolovaná extrudovaným polystyrenem. Obvodové konstrukce jsou lité železobetonové, zevnitř zateplené minerální vlnou,  opatřené vzduchotěsnící vrstvou. Stěny nemají akumulační schopnost, jež by zbytečně snižovala flexibilitu řízeného vytápění. Prosklení v přízemí je velkorysé s ohledem na morální potřebu kontaktnosti a transparentnosti komunitního centra, nejde však proti nárokům na tepelnou úsporu provozu. Suterén stávajícího kina je zachován a přebudován ve skladový a technologický prostor s dostatečnou rezervou pro ekotechnologie dnešní i budoucí.

LETNÍ CHLAZENÍ

Četnost překročení teploty vzduchu 25°C během roku je 2,4%, aktivní chlazení tedy není nutné. Letní tepelné pohody je dosaženo pomocí vnějších žaluzií na jižních, západních a východních oknech.

VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ

Větrání je řízené rovnotlaké s rekuperací. Větrání je rozděleno do tří okruhů: sál, centrální prostor kavárny, místnosti. Vzhledem k nepravidelnému užívání prostor je větrání řízeno čidly kvality vzduchu. Ohřev teplé užitkové vody zajistí tepelné čerpadlo země-voda. Plošný kolektor je navržen pod povrchem sdíleného prostoru na západě pozemku, aby byly minimalizovány terénní práce v plochách zeleně. Vytápění objektu je teoreticky možné zajistit elektrickým dohřevem přiváděného vzduchu v rekuperačních jednotkách. Vzhledem k předpokládanému charakteru užívání, kdy v každém prostoru se v různých časech střídá velmi různé množství osob, je však navržen nezávislý ohřev pomocí teplovodních otopných těles, vyhřívaných tepelným čerpadlem nebo kombinací tepelného čerpadla a systému solárního ohřevu. Vstupní vzduch je do objektu přiváděn zemními výměníky tepla, kde se předehřívá (v létě ochlazuje) na teplotu blízkou teplotě zeminy. Množství výměníků bude v dalších stupních projektu optimalizováno s ohledem na finanční možnosti investora a požadovanou návratnost úsporných opatření.

SOLÁRNÍ PANELY

Návrh předpokládá umístění solárního pole na cca 300 m2 ploché střechy nad 2. NP. Tuto plochu lze využít pro solární panely (odhadované pokrytí 60% potřeby teplé užitkové vody + 25% vytápění), nebo pro fotovoltaické panely (odhadovaný zisk 22.000 kWh ročně = 80% potřeby elektřiny spotřebované osobami v objektu).

DEŠŤOVÁ UŽITKOVÁ VODA

Dešťová voda bude uchovávána v nádržích v suterénu budovy, a bude používána jako užitková voda (splachování, zalévání apod.) V zeleni na střeše přízemí a na okolních stěnách je možno zřídit oblázkové a pískové filtrační nádržky, doplněné zahradními vodními přepady, zpomalujícími odtok dešťové vody a zajišťujícími pasivní zavlažování v létě.

DALŠÍ TECHNOLOGIE, OPTIMALIZACE ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ

Opatření zajišťující energetické a ekologické úspory zvyšují pořizovací náklady budovy ve prospěch budoucích provozních nákladů. Technologická filozofie návrhu je založena především na maximálním uplatnění pasivních prvků, zejména na kvalitním zateplení. Některé aktivní prvky –  solární panely, budoucí technologie atd. – lze doplnit i po dokončení stavby, přičemž je pro ně připraven dostatečný prostor v technickém suterénu a instalačním jádru.

soutěžní návrh 2016

spolupráce s Raumleipzig Architekten

mimořádná odměna

 

1070_ricany-02opr1070_ricany-01