spolkový dům velešín

spolkový dům velešín

soutěžní návrh spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta

3. cena v architektonické soutěži, projekt 2021

URBANISMUS A ARCHITEKTURA
Náměstí lemuje kompaktní zástavba souvislých front dvoupodlažních domů. Výšky říms a hřebenů se proměňují a výtvarně vyjadřují spíše společenství všech než individualitu některých. Historický charakter nebo alespoň měřítko mají prakticky všechny někdejší i současné stavební zásahy kolem náměstí, vyjma stávajícího objektu Podkovy a bývalého Domu služeb.
Nový spolkový dům ctí sjednocující architektonické téma náměstí, pro které je určující průběžná hřebenová linie a uzavřenost. Svůj společenský význam stavba vyjadřuje jemnou modulací linií přítomných v území, podtrhuje funkci prestižního místa náměstí jako vrcholu městského prostoru. Hmota hlavního sálu, orientovaná do dvora, reaguje na podobu hospodářských přístaveb. Sál je však o řád větší než jakákoli historická funkce v řešeném prostoru, a svou velikost neskrývá. Směrem k autobusovému nádraží naznačuje svou přítomnost rozsvícenými okny pod hřebenem střechy.

PRŮCHOD
Obraz náměstí formují nárožní uliční vstupy, ke kterým se přidávají úzké domovní průjezdy.
Nový průchod do dvora spolkového domu a dále ke kinu je parafrází k zachovaným průjezdům sousedních domů. Kompozičním principem tohoto průchodu je vizuální vazba k dominantě kostela pro příchozí od kina a vnímání kontaktu mezi náměstím a spolkovým dvorem je umocněno úzce sevřeným průzorem. Průchod se prolíná skrz prosklenou stěnu s lobby a restaurací v přízemí, které lze v letních měsících plně otevřít do obklopujícího venkovního prostoru.

AKTIVNÍ KOMUNITA
Srdcem domu jsou plesy či sportovní aktivity a jejich význam architektura zesiluje kontaktem s okolím. Malá města představují spojení výhod venkova a městského způsobu života; anonymita a neosobnost zde není v míře, kterou potkáváme u velkých měst. Celé přízemí – restaurace, lobby, malý sál – se otvírá do náměstí, průchodu a dvora. Vyzdvihnutí hlavního sálu do patra skýtá reprezentativní nástup (plesy), poskytuje určité soukromí (sport) a nabízí dálkové výhledy.

DVŮR A ZAHRADA
Dvůr mezi kinem a spolkovým domem má potenciál kulturní plochy celoměstského významu. Altán s pódiem a návaznost na malý sál v přízemí umožní snadné pořádání sezónních akcí typu městské slavnosti, karneval, jarmark. Směrem ke kinu přechází dlážděný venkovní parket ve stoupající travnatou plochu, vhodnou jako hlediště pro venkovní akce spolkového domu i kina.

PROVOZ
Hlavní vstup do budovy je orientován do ústí průchodu ve dvoře, do restaurace lze vstoupit i přímo z náměstí. Zásobování je zajištěno ze dvora (vjezd od kina lze použít pouze pro zásobování).
Objekt je členěn na jednotlivé požární úseky, bezpečnou evakuaci osob ze všech míst budovy zajišťuje napojení na chráněnou únikovou cestu do volného prostranství. Z velkého sálu je bezpečný únik veden chráněnou únikovou cestou do prostranství dvora a druhý únik je nechráněný skrz prostor lobby.

SUTERÉN
Konstrukce stávajícího suterénu budou odstraněny, neboť se nezdá technicky optimální využít základy pro jakoukoli novou stavbu. Jáma, která takto vznikne, bude využita pro nový technický suterén, ve kterém budou situovány místnosti, které si vyžádá univerzální provoz sálu (např. dílny, sklady divadelních rekvizit, skládacích konstrukcí vyvýšených hledišť apod.).

KONSTRUKCE, TECHNOLOGIE
Nosný systém stavby je kombinací železobetonových prvků (sloupy a pilíře, výtahová šachta, stropy) a vyzdívaných zdí (vápenopískové bloky). Trámová konstrukce stropu pod konzolovanou částí patra je přiznaná v interiéru přízemí. Velký sál v patře je řešen jako prostorová ocelová nadstavba, na místě svařena z prefabrikovaných ocelových prvků. Konstrukce sedlové střechy do náměstí je tvořena dřevěnou krokvovou soustavou. Střešní plášť je z pohledové PVC fólie v barvě fasád. Stěny budou omítané, s reprezentativními detaily (šambrány, sloupky) z pohledového probarveného betonu.
Tepelná obálka konstrukcí splňuje současný pasivní standard podpořený inteligentní regulací, což spolu s kompaktním dispozičním a tvarovým řešením stavby zaručuje minimální provozní náklady. Vzduchotechnika zajistí ve vnitřních prostorech řízené rovnotlaké větrání s rekuperací, rekuperační jednotky budou umístěny v technické místnosti v podkroví.